Privacy Verklaring

Geldig vanaf 1 juli 2021


Privacy vinden wij belangrijk bij Mir’s World. Om jou inzicht te geven in de wijze waarop wij omgaan met jouw privacy, hebben wij deze privacyverklaring opgesteld. Dit is overigens ook verplicht door Europese wetgeving. In dit document beschrijven wij hoe wij omgaan met persoonsgegevens, wat ermee gebeurt, met welk doel dat gebeurt en hoe de gegevens worden bewaard en beveiligd.


In deze privacyverklaring vindt je informatie over wanneer, hoe en waarom Mir’s World jouw persoonsgegevens verzamelt en gebruikt. Deze verklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die worden verwerkt wanneer je gebruik maakt van diensten van Mir’s World, of op andere wijze met Mir’s World communiceert.


Mir’s World is de verwerkingsverantwoordelijke ten aan zien van de in deze verklaring omschreven verwerking van jouw persoonsgegevens. Dit betekent dat Mir’s World bepaalde wettelijke taken en verantwoordelijkheden heeft voor haar verwerkingsactiviteiten. Mocht je vragen hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens, dan kunt je een email sturen naar Privacy@MirsWorld.nl.

Klanten

Mir’s World verwerkt persoonsgegevens van klanten onder andere om haar diensten te leveren, contact te onderhouden met klanten en derden alsmede om facturen op te stellen en te verzenden. Zij verwerkt deze persoonsgegevens ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst met haar klanten. Mir’s World kan onder meer de volgende persoonsgegevens van klanten verwerken: naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, bankgegevens, gegevens over activiteiten op haar website.

Derden

Onder derden vallen personen die geen klant zijn van Mir’s World en waarvan gegevens voorkomen in de documenten die Mir’s World in behandeling heeft ten behoeve van haar klanten. Onder derden vallen ook personen die contact opnemen met Mir’s World, maar nog geen klant van Mir’s World zijn. Zij verwerkt persoonsgegevens van derden onder andere om haar dienstverlening te kunnen leveren en om te communiceren met betrokkenen. 

Mir’s World verwerkt deze gegevens in het kader van de overeenkomst die zij heeft met haar klanten, hetzij nadat zij toestemming heeft gekregen voor deze verwerking van persoonsgegevens of voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van Mir’s World in het kader van een adequate bedrijfsvoering. Mir’s World kan onder meer de volgende persoonsgegevens van derden verwerken: naam, adres, email, telefoonnummer, andere gegevens die door klanten of derden worden verstrekt.
Aan welke derden worden persoonsgegevens verstrekt?
Mir’s World verstrekt jouw persoonsgegevens alleen aan derden op jouw verzoek, indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met haar klant of om te voldoen aan een wettelijke verplichting of een gerechtvaardigd belang zoals redelijke bedrijfsuitoefening:

– een belastingadviseur, vanwege inzage in facturen met adresgegevens;
– de gemeente waarin de klant woonachtig is, als de klant gebruik maakt van de vergoede jeugdhulp vanuit de jeugdwet;
– bij signalen van mogelijke vormen (kinder-)mishandeling worden deze, zoals dat in de jeugdwet en de Meldcode staat voorgeschreven, doorgegeven aan Veilig Thuis. Mir’s World stelt de klant op de hoogte als er sprake is van zorgmelding bij Veilig Thuis.

Worden persoonsgegevens aan partijen buiten de EER doorgegeven?


Jouw persoonsgegevens worden niet aan partijen buiten de Europese Economische Ruimte (‘EER’) doorgegeven. Hierdoor ben je ervan verzekerd dat ten alle tijden een passend beschermingsniveau wordt geboden door toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming.


Hoe worden de persoonsgegevens beveiligd?


Mir’s World neemt passende technische en organisatorische maatregelen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik, diefstal of verlies.

Hoe lang worden de persoonsgegevens bewaard?


Jouw persoonsgegevens zullen nooit langer worden bewaard dan noodzakelijk voor de hierboven omschreven doeleinden, of om te voldoen aan wet- of regelgeving.

Welke rechten heb je zelf?

Je kunt bij Mir’s World inzage en kopie vragen van jouw persoonsgegevens die door Mir’s World worden verzameld. Ook kun je vragen om rectificatie en verwijdering van persoonsgegevens of om beperking van de verwerking van jouw persoonsgegevens, als daar aanleiding toe is. Je hebt ook het recht op gegevensoverdraagbaarheid en het recht om bezwaar te maken tegen een verwerking, wegens op jouw van toepassing zijnde persoonlijke omstandigheden.

Meer informatie over jouw rechten kun je vinden op https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving/rechten-van-betrokkenen.

Voor de uitoefening van jouw rechten kun je contact opnemen met Privacy@MirsWorld.nl.

 


Hoe worden wijzigingen in deze privacyverklaring bekend gemaakt?

Als deze verklaring in de toekomst wordt aangepast, zal dat op passende wijze worden medegedeeld aan betrokkenen die in aanmerkelijke mate door de wijziging getroffen worden.